عضویت در موسسه خیریه صبح امید

یاور گرامی در صورت تمایل به همکاری در هر یک از شاخه های ذکر شده، فرم عضویت مقابل را تکمیل نمایید

  • فعالیت در اردوهای جهادی
  • بسته بندی ارزاق
  • توزیع ارزاق
  • فعالیت به صورت راننده جهت پخش ارزاق
  • قبول کردن سرپرستی خانواده نیازمند
  • فعالیت در فضای مجازی خیریه صبح امید

به ما ایمیل بفرستید