موسسه خیریه صبح امید

 جمعیت خیریه صبح امید در سال ۱۳۹۷ با حضور جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های شهر تهران و افراد فعال در زمینه امور خیریه، به ویژه دانشجویان دانشگاه شریف و دانشگاه تهران تشکیل گردیده است.

صبح امید با بهره گیری از نیروی پر نشاط و جوان مردمی و با حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان داشگاه های سراسر کشور، در راستای ترویج امور خیریه و گسترش فرهنگ نیکوکاری در جامعه و حمایت از خانواده های نیازمند گام برداشته است.