مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

خیریه صبح امید

با کمک شما عزیزان …   یزس

خیریه صبح امید

به لطف و همکاری شما مهربانان خانواده ای که منزلشان در جنوب تهران دچار آتش سوزی شده بود، مبلغ 5 تومان وام اهدا شد.

خیریه صبح امید

با کمک شما عزیزان …   یزس

خیریه صبح امید

به لطف و همکاری شما مهربانان خانواده ای که منزلشان در جنوب تهران دچار آتش سوزی شده بود، مبلغ 5 تومان وام اهدا شد.